Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja usluga dostupnih preko stranice foxtv.rs


Ovaj dokument sadrži Uslove korišćenja usluga koje Fox International Channels Bugarska pruža preko stranice foxtv.rs i uređuje odnose između Fox International ChannelsBugarska i korisnika usluga dostupnih na stranici foxtv.rs.


1. Definicije:

Izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeća značenja:

Korisnik - osoba koja koristi usluge dostupne preko stranice foxtv.rs

Dobavljač - Fox International Channels Bugarska

Usluge - svaki pristup informacijama preko stranice foxtv.rs

VažećiUslovi korišćenjadostupni su na stranici foxtv.rs. Korišćenje usluga dostupnih preko stranice foxtv.rs podrazumeva Korisnikovo prihvatanje Uslova korišćenja i svih naknadnih promena u njima.

Fox International Channels Bugarska zadržava pravo promene Uslova korišćenja u svakom trenutku, a Korisnika obaveštava o promenama putem obaveštenja na stranici foxtv.rs.


2. Predmet

Fox International Channels Bugarska osigurava Korisniku pristup sadržaju objavljenom na stranici foxtv.rs i korišćenje usluga dostupnih preko stranice.


3. Prava i obveze Korisnika

Korisnik ima pravo da koristi usluge dostupne preko stranice foxtv.rs.

Korisnik ima pravo da objavljuje materijale i sadržaj na stranici foxtv.rs.

Korisnik ima pravo da objavljuje sadržaj koji uključuje materijale zaštićene pravom intelektualne svojine samo ako je Korisnik nosilac prava ili ako ima pravo korišćenja.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti, prilagođavati, menjati ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualne svojine dostupne preko stranice, osim u privatne ili nekomercijalne svrhe.

Korisnik se obavezuje da koristi usluge dostupne preko stranice na način koji ne ugrožava prava i zakonske interese trećih strana.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ograničava ili onemogućuje korišćenje usluga trećim stranama.

Korisnik se obavezuje da prilikom korišćenja usluga dostupnih preko stranice, uključujući objavljivanje sadržaja, neće trećim stranama dati na uvid:

informacije koje su protivne zakonu, moralnim pravilima i dobrim namerama

informacije i materijale koji vređaju čast i dostojanstvo trećih strana

preteći, nedoličan, ponižavajući materijal

pornografski materijal

informacije i materijale koji narušavaju prava trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava

materijale koji sadrže poverljive informacije

Korisnik se obavezuje da neće objavljivati mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji drugi način ponižavajuća.


4. Ograničenje odgovornosti


U rmeri u kojoj je stranica foxtv.rs namenjena za zabavu, Fox International Channels Bugarska ne snosi odgovornost za verodostojnost, potpunost i ažurnost informacija dostupnih preko stranice, kao ni za ispunjenje očekivanja Korisnika o kvalitetu usluga i prikladnosti informacija za određene svrhe.

Fox International Channels Bugarska ne garantuje kvalitet osiguranih usluga i ne snosi odgovornost u slučaju da iste nisu osigurane.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija preko stranice.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom zaustavljanja, prekida ili promena usluga osiguranih preko stranice.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom radnji trećih strana, uključujući nedopušteni pristup i instaliranje virusa.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za informacije koje sadrže stranice dostupne korisnicima preko linkova objavljenih na stranici foxtv.rs, reklamnih materijala i oglasa, ni za kvalitet proizvoda ili sadržaj usluga dostupnih na tim stranicama ili preko tih stranica, kao ni za generalnu dostupnost stranica trećih strana ili materijala preko kojih su korisnici dobili pristup preko stranice foxtv.rs.

Fox International Channels Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku u vezi sa odnosima koji su nastali između Korisnika i trećih strana posredstvom takvih informacija, proizvoda i usluga.


5. Intelektualna svojina

Prilikom korišćenja usluga preko stranice foxtv.rs, Korisnik ima pristup materijalima zaštićenim pravom intelektualne svojinekoji pripadaju Fox International Channels Bugarska ili strani koja je ta prava prenela na Fox International Channels Bugarska. Korisnik nema pravo da koristiili distribuiramaterijale zaštićene pravom intelektualne svojinedostupne preko stranice, osim u privatne i nekomercijalne svrhe.

Sva prava intelektualne svojine nad informacijama i materijalima objavljenim na ovoj internet stranici zaštićena su Zakonom o autorskom i srodnim pravima, te će se svaka njihova neovlašćena upotreba smatrati kršenjem navedenog zakona i biće podložna građanskopravnoj, administrativnoj i prekršajnoj odgovornosti, u skladu s primenjivim zakonom.


6. Objavljivanje sadržaja

Kada Korisnik na stranici objavi sadržaj, uključujući tekst, grafiku, video ili audio („Sadržaj"), time prenosi sva prava na Fox International Channels Bugarska u skladu sa zakonom, dopuštajući neograničeno korišćenje tog Sadržaja bez prava da potražuje bilo kakve naknade od Fox International Channelsa Bugarska, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo na korišćenje, reprodukciju, izmenu, prilagođavanje, objavljivanje, prevod, izradu novog materijala, distribuciju, izvođenje, postavljanje i korišćenje svih autorskih i producentskih prava u odnosu na Sadržaj u celom svetu i u svim medijima sada poznatim ili kasnije razvijenim, na najduži mogući zakonski rok. U slučaju da ne želite da prenesete prava na Fox International Channels Bugarska, molimo da ne objavljujte Sadržaj na stranici.

Objavljivanjem Sadržaja na stranici Korisnik garantuje:

(originalnost) - Sadržaj je originalan i Korisnik je vlasnik autorskih prava;

(nepostojanje zakonskih prekršaja) - ništa u Sadržaju nije nepristojno, ne sadrži klevete, uvredljivo i ne ugrožava prava na izvođenje, pravo svojine, moralna prava, autorska prava, lični integritet, prava na objavljivanje i sva druga prava trećih strana;

(ograničenja i naknade) - Fox International Channels Bugarska može reprodukovati, emitovati i na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj i prava koja su ovim dogovorom predana bez ograničenja ili naknade dotičnom Korisniku ili trećim stranama;

(treće strane) - Korisnik koji je objavio Sadržaj dobio je sva nužna dopuštenja za predaju informacija od svih strana koje su u vezi sa Sadržajem i korišćenje Sadržaja od strane Fox International Channelsa Bugarska neće ugroziti prava trećih strana.


7. Naknada štete

Korisnik se obvezuje da će obeštetiti Fox International Channels Bugarska za sve štete, uključujući pravne troškove, koje nastanu prilikom korišćenja usluga dostupnih preko stranice foxtv.rs i koje krše zakone ili važeće Uslove korišćenja.

Ukoliko Korisnik krši zakon ili ove Uslove korišćenja, Fox International Channels Bugarska ima pravo da zabrani Korisniku pristup uslugama obezbeđenim preko stranice foxtv.rs.


8. Nevaljanost

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća zbog neusklađenosti sa zakonom, to neće dovesti do poništenja svih Uslova korišćenja.


9. Pravni postupak

Ovi Uslovi korišćenja regulisani su odgovaraju